سلام شغل گیم نت را مختصرا توضیح می دهم شغلی است که با بشر الناس ارتباط داشته باشد امیدوارم که همه بتوانید شغل خوبی را احیا کنید ممنون خداحافظ