الهی همیشه زنده باشید

به امید سربلندی ایران عزیزمان

این صفحه به معرفی سه تیم تهرانی و یک تیم پایتختی می پردازد که همه در صدر جدول به سر می برند

پیش به سوی موفقیت با همکاری همه هم تیمی های سامان

 مامی دانیم که از اتحاد نیرویی درست می شود که با آن می توان کوه را جابجا نمود پس با این اتحاد به سال ۹۹ وارد می شویم و برای همه هم میهنان آرزوی بهروزی و برای جهان آرزوی بدل شدن به مدینه فاضله را می نماییم.

مردم باید قضاوت کنن

فرهنگ آینده

حالا که من سخایی شده ام و پرونده ام قطور است باید یا پاک شود یا ایمن سازی وگرنه هیچ کار کارآمدی از من بر نمی آید

من متعلق به ملت ایرانم

میهن پرستی

من همه را دوست دارم اما مردم من را دوست داشته باشند آن وقت قضیه فرق خواهد کرد پس خود دانید

خاک ایران را می بوسم

مژده دل

این یک پاراگراف آزمایشی است اگر شما می بینید پس این سایت کار می کند